ECB(CQ出版社) 
●単発(連載外)
記     事     名
1999 8 特集:トランジスタから始めよう(第1〜3章)